Menu

Projekti

Naziv projekta: Izgradnja integrirane fotonaponske (sunčane) elektrane u mrežnom pogonu (on-grid) za vlastite potrebe Nositelj projekta: LIPA d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 878.231,31 EUR
EU sufinanciranje projekta: 525.009,27 EUR

 

Razdoblje provedbe projekta: lipanj 2023. – prosinac 2025.

 

Opis projekta: Društvo LIPA d.o.o. na vlastitom proizvodnom pogonu na adresi Varaždinska 90, Novi Marof, k.č.br: 171/1 k.o. Novi Marof, provodi projektne aktivnosti izgradnje integrirane fotonaponske (sunčane) elektrane u mrežnom pogonu (on-grid) za vlastite potrebe. Sunčana elektrana se postavlja na krovove proizvodnih pogona nazivne snage 700 kW, s ograničenjem u smjeru elektroenergetske mreže na 499 kW. Sunčana elektrana izgradit će se na krovovima kao konstruktivni sistem površine oko 4.899 m2 modula pričvršćenih na aluminijsku podkonstrukciju. Elektranu čini 2.482 fotonaponskih modula snage po 415 Wp, odnosno ukupne snage modula 1.030,03 kWp, četrnaest izmjenjivača pojedinačne nazivne snage 50 kW, ukupno 700 kW i aluminijska konstrukcija za prihvat modula. Sunčana elektrana se priključuje na NN sabirnice TS LIPA. Proizvedena električna energija će se pretežno koristiti za vlastite potrebe kupca, a eventualni višak će se predavati u distribucijsku mrežu. Izlazna snaga sunčane elektrane prema distribucijskoj mreži limitirat će se na 499 kW prema uvjetima EES. Realizacijom projekta postići će se ušteda energije od 64,46%.

 

Projekt MF-2023-1-1-147 je sufinanciran sredstvima Modernizacijskog fonda temeljem Ugovora s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.“

 

Sufinancirano iz EU sustava trgovanja emisijama (Modernizacijski fond).